fallen z przedrostkami C1

Was ist hier vorgefallen? Co tu się wydarzyło?

abfallen von - Laub spadać
Nach dem Sturm fielen die letzten Blätter vom Baum ab. Po burzy z drzew spadły ostatnie liście.
Schau mal, Äpfel fallen ab. Spójrz, jabłka spadają.
abfallend - spadzisty

anfallen - Kosten, Arbeit przypadać
Zum Jahresende fällt bei uns viel Arbeit an. Na koniec roku przypada u nas dużo pracy.
+ h napadać
Der Hund riss sich los und fiel einen Passanten an. Pies urwał się i skoczył na przechodnia.

auffallen - rzucić się w oczy, zwracać uwagę
Ist dir nichts aufgefallen? Nic ci nie wpadło w oko?
Mir ist aufgefallen, dass er besonders groß war. Wpadło mi w oko, że on był wyjątkowo wysoki.
auffällig - rzucający się w oczy, zwracający uwagę

ausfallen - Haare, Zähne, Termin wypadać, Maschine, Strom  zepsuć się, nie działać, Klassenarbeit wypaść
Wegen der Krankheit des Lehrers ist der Unterricht wieder ausgefallen. Lekcja znów się nie odbyła z powodu choroby nauczyciela.
Durch den Sturm ist Strom ausgefallen. Z powodu burzy nie ma prądu.
Die Prüfung fiel schlecht aus. Egzamin wypadł źle.

durchfallen - durch ein Loch przelecieć, + bei\in D egzamin oblać
Pia fiel bei der Prüfung durch. Pia nie zdała egzaminu.

jm einfallen - Idee przychodzić kom. na myśl, Name przypominać sobie, Mauer zawalić się
Was fällt dir denn ein? Co przychodzi ci na myśl?
Mir fällt ihr Name nicht ein. Nie mogę przypomnieć sobie jej nazwiska.
Die alten Mauern fallen langsam ein. Stare mury powoli się zawalają. 
der Einfall (die Einfälle) - pomysł

entfallen - zapominać, Party nie odbyć się, Glas wypaść
Der Vorname des Nachbarn entfiel Zoe leider. Zoe zapomniała niestety imię sąsiada.

gefallen + h - podobać się
sich D gefallen lassen - tolerować coś, pozwalać na coś; być czymś usatysfakcjonowanym
Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Nie tolerowałabym tego.

hereinfallen auf A - dać się nabrać
Mia fiel auf einen alten Trick herein. Mia dała się nabrać na stary trik.
+ in A Licht wpadać do

herfallen über A - Person napadać; Person, Essen rzucić się na
Die Hunde fallen über ihr Futter her. Psy rzuciły się na swoje jedzenie.

hinfallen - upaść
Passt auf, dass ihr nicht hinfallt. Hier ist es sehr glatt. Uważajcie, abyście nie upadli. Tutaj jest bardzo ślisko.
hinunterfallen\herunterfallen - upaść

überfallen + h - napadać na, mit Fragen zarzucać, Müdigkeit ogarniać (fest)
In letzten Jahren wurde die Bank viermal überfallen. W ostatnich latach bank został czterokrotnie napadnięty.
Der Schlaf überfiel Jan. Jana ogarnął sen.

umfallen - Vase, Baum przewrócić, upaść
Warum fiel denn die Vase um? - Mia ist beim Spielen an den Tisch gestoßen. Dlaczego spadł wazon? - Mia uderzyła w stół podczas zabawy.
Jan ist zum Umfallen müde. ugs Jan jest bardzo zmęczony.

verfallen - Fahrkarte, Kinokarte tracić ważność; Gebäude rozpadać się; js Charme ulegać wdziękowi; dem Alkohol - uzależnić się od alkoholu
Die Arzneien sind bereits verfallen. Leki straciły już ważność.
Ohne Pflege wird das Schloss irgendwann verfallen. Zamek rozpadnie się kiedyś bez należytej opieki.
+ in A alte Fehler  powtarzać

vorfallen - wydarzyć się
Was ist hier vorgefallen?

zerfallen - Vase rozpadać się

zufallen - Tür zatrzaskiwać się, przypadać w udziale
Die Haustür ist zugefallen. Drzwi się zatrzasnęły.
Heute fällt es ihnen zu, die Gäste zu empfangen. Dzisiaj do nich należy przyjęcie gości.

zurückfallen auf A  z. B. auf den zweiten Platz - spaść na drugie miejsce
Im Wettbewerb fiel Udo auf den dritten Platz zurück. Udo spadł w zawodach na trzecie miejsce.
+ in A eine alte Gewohnheit wracać do

zusammenfallen - nakładać się, zbiegać

Powyższe czas. łączą się w czasie Perfekt z "sein". Odstępstwa oznaczyłam + h

verfallen = zerfallen = einfallen - zawalić się, rozpadać się

Übersetze bitte.
Üb. 1
e Mauer (n) - mur

Temperatura ciągle spada. 
To podobieństwo u rodzeństwa rzuca się natychmiast w oczy.
Ulica była wczoraj bardzo śliska. Uwe upadł kilka razy.
Nasza babcia na pewno nie da się nabrać starej sztuczce na wnuczka.
Wczorajszy test nie wypadł tak źle.
Upadłeś? Zraniłeś się?
Właśnie sobie uświadamiam, że jeszcze nic nie jadłam.
Piłka wpadła do morza.
Ten stary mur może zawalić się w każdej chwili.
Przedstawienie dzisiaj się nie odbędzie.
Podczas upału starszy mężczyzna przewrócił się.
Szklanka spadła na podłogę.
Podczas ich przeprowadzki przypadły dodatkowe koszty.
Mężczyźni częściej uzależniają się od alkoholu niż kobiety.
Wielu studentów nie zdało dzisiaj egzaminu.
Język angielski przychodził Leo zawsze z trudem.
Coś złego zdarzyło się na ulicy.
Pod koniec października opadły wszystkie liście.
Budynek runął, ponieważ nie został wyremontowany (P).
Dziecko spadło ze schodów.

Lös. 1
Die Temperatur fällt ständig.
Die Ähnlichkeit der Geschwister fällt sofort auf.
Die Straße war gestern spiegelglatt. Uwe ist mehrmals hingefallen.
Unsere Oma fällt auf so einen alten Enkeltrick bestimmt nicht herein.
Der gestrige Test fiel nicht so schlecht aus.. 
Bist du hingefallen? Hast du dir weh getan?
Mir fällt gerade ein, dass ich noch nichts gegessen habe.
Der Ball ist in die See gefallen.
Die alte Mauer kann jederzeit einfallen.
Heute fällt die Vorstellung aus.
Bei der Hitze ist ein älterer Mann umgefallen.
Das Glas ist auf den Fußboden gefallen.
Bei ihrem Umzug fielen viele zusätzliche Kosten an.
Die Männer verfallen häufiger dem Alkohol als Frauen.
Viele Studenten sind heute bei der Prüfung durchgefallen.
Leo fiel Englisch immer schwer.
Auf der Straße ist etwas Schlimmes vorgefallen.
Ende Oktober fielen alle Blätter ab.
Da das Gebäude nicht renoviert wurde, ist es verfallen.
Das Kind ist die Treppe hinuntergefallen.

Üb. 2
Nauka przychodzi jej lekko.
Drużyna spadła w tabeli na trzecie miejsce.
Ona nie może przypomnieć sobie własnego numeru telefonu.
Decyzja zapadła.
Jana ogarnęło duże zmęczenie. (P)
Ceny spadają w dalszym ciągu.
Masz ze sobą klucz? Drzwi się zatrzasnęły.
W tym roku Boże Narodzenie przypada na wtorek.
Jeśli trochę pomyślę, to na pewno sobie przypomnę.
Nie przejmuj się. Zaraz znajdę rozwiązanie.
Ostatniej nocy spadło 20 cm śniegu.
Nieomal spadłam ze schodów. (K)
Byłam bardzo zaskoczona (I), gdy Ole stał przed drzwiami.
Uwe nieomal oblał egzamin na prawo jazdy. (K)

Lös. 2
Das Lernen fällt ihr leicht.
Die Mannschaft ist in der Tabelle auf den dritten Platz zurückgefallen.
Ihre eigene Handynummer fällt ihr nicht mehr ein.
Die Entscheidung ist gefallen.
Jan wurde von einer großen Müdigkeit überfallen.
Die Preise fallen nach wie vor.
Hast du den Schlüssel dabei? Die Tür ist zugefallen.
Dieses Jahr fallen Weihnachten auf Dienstag.
Wenn ich nur ein wenig nachdenke, fällt es mir bestimmt wieder ein.
Keine Sorge, mir fällt gleich eine Lösung ein.
Letzte Nacht sind 20 cm Schnee gefallen.
Ich wäre beinahe die Treppe hinuntergefallen.
Ich bin aus allen Wolken gefallen, als Ole vor der Tür gestanden hat.
Uwe wäre beinahe bei\in der Fahrprüfung durchgefallen.

autor: Aleksander Łukomski
http://www.radiownet.pl/publikacje/mercedes-benz

 
Redensarten mit "fallen"

jm/sich in die Arme fallen - paść kom.\sobie nawzajem w ramiona
nicht auf den Kopf gefallen sein - nie upaść na głowę
aus dem Rahmen fallen - Person odbiegać od normy
jm wie Schuppen von den Augen fallen - klapki spadają komu. z oczu, przejrzeć na oczy
Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Spadła mi zasłona z oczu.
ins Auge fallen - zwracać na siebie uwagę
jm zur Last fallen - być dla kog. ciężarem
jm in den Rücken fallen - przyczynić się do czyjejś klęski
im Preis fallen - tracić na cenie

skróty - Abkürzungen hier
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen