Deutsches Alphabet

Deutsches Alphabet - Schreiben + Aussprache lernen:

Niemiecki alfabet - pismo i wymowa:


ganze Playlist hier klicken

Videos zum Selbstlernen des deutschen Alphabetes und erster Wörter/ Sätze wurden von 

Alina Sonnenschein und Ihren Freunden geschaffen. Und hier ist Ihr Artikel zu diesem 

Thema:

Im Jahr 2015 ging immer wieder durch die Medien, dass Flüchtlinge oft erst nach vielen Monaten eine Aufenthaltsgenehmigung und damit einen Deutschkurs bekamen.
Sollten sie tatenlos warten, bevor sie endlich mit den Menschen der Umgebung, in der sie sich nun befanden, sprechen konnten?
Fast alle Flüchtlinge hatten ein Smartphone mitgebracht, die Verbindung zu Familie, Freunden, vielen  essentiellen Informationen – gab es denn im Internet keine geeigneten Kurse für Anfänger?

Die Suche ergab, dass es viele Videos und andere Materialien gab. Allerdings richteten diese sich vor allem an Leute, die bereits Englisch, Französisch oder Arabisch können, mit Erklärungen in den jeweiligen Sprachen - für seltener gesprochene Sprachen fanden wir nichts. Bei den einsprachig in Deutsch gehaltenen Lernvideos erschien zudem der Einstieg oft schwierig bis unverständlich, und der Übergang vom Buchstaben zum Wort war abrupt.

Als Antwort darauf machten wir Videos, mit denen Leute, welche die hiesige Schrift nicht kennen,  kleinschrittig und mit vielen Wiederholungen selbstständig üben zu können.

Kriterien:
- Hürden wie eine Anmeldung auf Deutsch oder eine für Anfänger unverständliche Begrüßung auf Deutsch entfallen.
- Schreiben und Aussprache der Buchstaben in ihren Varianten (e.g. „langes“ a in „Arzt“ und „kurzes“ a in „Ampel“ (und „Buchstabenkombinationen“ (sch, ch, sp, ai, eu,…) werden demonstriert, zunächst einzeln, dann mit Beispielwörtern.
- Der Übergang vom Buchstaben zum Wort und schließlich Satz geschieht in Stufen:  Buchstabe - Buchstabenkombination  - Silbe  - Wort – Satz.  Außerdem wird das Verständnis der Bedeutung  durch Illustrationen ermöglicht.

Beispiel:   „A – a“ – Aussprache und Schreiben der Buchstaben. Daraufhin folgen Aussprache und Demonstration des Schreibens von:  A – a - Am-pel - Ampel“, die Bedeutung des Beispielwortes wird durch das Foto einer Ampel veranschaulicht. Später kommt der Artikel hinzu – „die Ampel“, wobei das Foto einer Hand beim Aussprechen des Artikels auf die Ampel zeigt. Schließlich kommen auch Verben und Adjektive, zunächst Farben, hinzu: In dem Satz „Die Ampel ist rot“, erscheint das Wort „rot“ zusätzlich auch in dieser Farbe, sodass es nicht mit dem „ist“ verwechselt werden kann. Diese Unterstützung des Verständnisses  der einzelnen Wörter durch Illustrationen ist notwendig, da der Satzbau der verschiedenen Sprachen ja häufig nicht übertragbar ist. 

Bei der Playlist „Arabisch-Deutsch“  mit einigen zusätzlichen Videos wird daher auch jeder Satz als Ganzes wie auch Wort-für-Wort übersetzt.
- beim Vorlesen werden die jeweiligen Silben/Wörter unterstrichen, sodass das Aussprache und Schriftbild einander zugeordnet werden können.

Mitgemacht haben bisher Lehrer, Dozenten und andere aus Deutschland und Syrien, Erfahrungen aus der Alphabetisierung und Tipps von Leuten, die überhaupt zum ersten Mal das Schreiben lernen, flossen ein.  

Die Videos und Materialien dürfen gerne nicht-kommerziell verwendet werden.

Playlist BILDERALPHABET hier klicken  + für ALLE Lerner JEDER Herkunft:

Lista filmów alfabetu z obrazkami dla wszystkich uczących się, bez względu na ich pochodzenie:Playlist ARABISCH-DEUTSCH hier klicken, welche das Bilderalphabet + sowie weitere Videos 

mit Übersetzungen und Erläuterungen auf Arabisch umfasst:  

Lista fimów dla uczących się, którzy znają język arabski:Die jeweils zum Video gehörenden Texte sowie Links zu den Schreibvorlagen finden sich immer unter dem betreffenden Video auf YouTube.

Teksty należące do filmu oraz linki do szablonów pisania można znaleźć pod odpowiednim filmem na YouTube.

Download aller Schreibvorlagen: Pobierz wszystkie szablony:
HIER

Tłumaczenie na język polski

W 2015 roku media powtarzały wielokrotnie, że uchodźcy dostają zezwolenie na pobyt dopiero po wielu miesiącach od przybycia i tym samym możliwość uczestnictwa w kursie językowym. Czy powinni oni czekać bezczynnie, zanim zaczną rozmawiać z ludźmi z otoczenia, w którym się teraz znaleźli?

Prawie wszyscy przywieźli ze sobą smartfona zapewniającego kontakt z rodziną, przyjaciółmi oraz wiele istotnych informacji. Czy były w sieci odpowiednie kursy dla początkujących?

Poszukiwania wykazały, że jest wiele filmów i materiałów. Jednak były one adresowane przede wszystkim do osób, które mówią w języku angielskim, francuskim lub arabskim, z objaśnieniami w tych językach. Dla osób mówiących w rzadkich językach nie znaleźliśmy nic. W przypadku filmów jednojęzycznych z nauczaniem w języku niemieckim często trudno było je zrozumieć, a przejście od litery do słowa było bardzo szybkie.

W odpowiedzi stworzyliśmy filmy z ludźmi, którzy nie znają tutejszego języka.

W ten sposób mogą oni samodzielnie i stopniowo ćwiczyć oraz wielokrotnie powtarzać.

Kryteria:

- odpadają przeszkody dla początkujących w postaci zapisu na kursy czy niezrozumiałego powitania

-pisownia i wymowa litery w ich wariantach (np. „długie“ a w wyrazie „Arzt“ i krótkie a w „Ampel“ (oraz kombinacje liter (sch, ch, sp, ai, eu, …) przedstawione najpierw pojedynczo a następnie na przykładowych słowach

-przejście od litery do słowa odbywa się etapami: litera - kombinacja liter - sylaba – słowo - zdanie. Ponadto zrozumienie znaczenia jest możliwe dzięki obrazkom.

Przykład: „A – a“ – wymowa i pisownia litery. Następnie wymowa oraz przedstawienie pisowni „A – a - Am-pel - Ampel“. Znaczenie przykładu zostaje zwizualizowane obrazkiem sygnalizacji  świetlnej. Później dochodzi rodzajnik „die Ampel“(światła), przy którym podczas wymowy dłoń wskazuje na światła. W końcu czasowniki i przymiotniki, zaczynając od kolorów.
W zdaniu „Die Ampel ist rot“ (Światło jest czerwone) pojawia się słowo „czerwone” w tym kolorze, tak więc nie jest możliwe pomylenie go ze słowem „ist" (jest). Wsparcie zrozumienia pojedynczych słów poprzez obrazki jest konieczne, ponieważ składnia w różnych językach jest często niemożliwa do przeniesienia.

W liście filmów arabski-niemiecki z kilkoma dodatkowymi filmami, każde zdanie jest tłumaczone jako całość jak również słowo po słowie.
- podczas czytania na głos zostają podkreślone sylaby/słowa, aby wymowa i część podkreślona mogły być do siebie przypisane.

W tworzeniu filmów wzięli do tej pory udział nauczyciele, wykładowcy jak i inne osoby z Syrii. Doświadczenia i wskazówki z alfabetyzacji napływały od osób, które po raz pierwszy uczyły się pisać.

Filmy i materiały mogą być wykorzystywane niekomercyjnie.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen