Als czy wenn?

kiedy - als, wenn

Kiedy mowa o zdarzeniu z przeszłości, które wystąpiło jeden raz używa się spójnika als:

Als ich 6 Jahre alt war, kam ich zum ersten Mal in die Schule. - Kiedy/ gdy miałam 6 lat, poszłam

po raz pierwszy do szkoły. 

Als Lina und Kai 3 Wochen zusammen im Urlaub waren, haben sie entschieden, 

zusammenzuziehen.


Spójnika wenn używa się aby opisać powtarzającą się czynność.

Wenn ich ins Stadion gehe, regnet es immer. - Gdy idę na stadion, zawsze pada deszcz.


Powtarzająca się czynność często bywa podkreślana wyrazami immer, jedes Mal

Immer wenn ich ins Stadion ging, regnete es. - Zawsze gdy/kiedy chodziłem na stadion padał

deszcz.


Są to zdania czasowe.

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen